Kwaliteitsonderzoek

Het centrale doel van Esdégé-Reigersdaal is het leveren van een bijdrage aan kwaliteit van leven voor cliënten. Voor sommige cliënten is dat zelfstandig kunnen wonen met een paar uur ondersteuning per week, voor anderen is dat intensieve ondersteuning bij alle dagelijkse handelingen. Wat het leven waardevol maakt is voor ieder van ons weer anders en medewerkers van Esdégé-Reigersdaal moeten in staat zijn om voor elke individuele cliënt ondersteuning op maat te kunnen geven.
Kwaliteit is dan vaardigheid, kennis en oprechte belangstelling voor wie die andere mens is en welke ondersteuning passend is. Kwaliteit van de organisatie is dan dat medewerkers ruimte krijgen om te ontdekken hoe ze hun werk het beste kunnen doen en het vraagt van alle medewerkers de instelling om het werk steeds te verbeteren door het leren van wat niet goed ging.

Ondersteunings- ontwikkelings- en werkplan

Binnen de organisatie zijn er veel manieren om voortdurend te onderzoeken hoe het werk verbeterd kan worden. Centraal in de ondersteuning staat het ondersteuningsplan van de cliënt. Daar worden alle afspraken tussen de cliënt en verwanten aan de ene kant en de medewerkers en de organisatie aan de andere kant goed beschreven en vastgelegd. Elk jaar wordt besproken hoe de ondersteuning gegaan is en kunnen er nieuwe afspraken gemaakt worden. 

Maar ook medewerker en leidinggevende spreken regelmatig met elkaar over het werk en wat daar verbeterd kan worden. De afspraken die gemaakt worden staan dan in het persoonlijk ontwikkelingsplan van de medewerker dat elke twee jaar opgesteld wordt.

Tenslotte maakt elk cluster jaarlijks een werkplan voor het komende jaar waarin afspraken en doelen om aan te werken worden vastgelegd. Elk halfjaar is hierover een gesprek met de Raad van Bestuur om te kijken hoe de voortgang is. Op deze manieren wordt binnen Esdégé-Reigersdaal voortdurend gewerkt aan verbeteringen van kwaliteit.

Kwaliteit en kosten

Er is in Nederland op dit moment veel aandacht voor de kosten van de langdurige zorg. Dat is terecht zo, want de kwaliteit van leven van honderdduizenden mensen hangt af van de financiële middelen die de overheid voor deze zorg ter beschikking stelt. Het is van het grootste belang dat het geld goed besteed wordt en van elke organisatie wordt gevraagd om daarvoor op vele manieren verantwoording af te leggen. 

In de sector gehandicaptenzorg zijn alle organisaties verplicht om jaarlijks gegevens over kwaliteit van zorg aan te leveren. Ook voor Esdégé-Reigersdaal zijn deze gegevens te vinden op de website www.jaarverslagenzorg.nl (typ naam en jaartal in en je komt bij het jaarverslag van Esdégé-Reigersdaal). Het gaat hier om gegevens of de organisatie zich houdt aan alle afspraken en wettelijke verplichtingen, zowel op organisatie- als op cliëntniveau.

Wat vindt de cliënt zelf?

Wat cliënten zelf vinden van de ondersteuning die ze bij Esdégé-Reigersdaal krijgen, wordt ook onderzocht. Elk jaar vraagt Esdégé-Reigersdaal onafhankelijke onderzoeksorganisaties om dat te gaan doen op verschillende locaties. Omdat het onderzoek elk jaar weer op een andere locatie wordt uitgevoerd komt bijna elk cluster zo een keer aan de beurt.

De onderzoeksorganisaties zijn:

1. Stichting Perspectief, www.perspectief.org
2. Stichting LSR, landelijk steunpunt medezeggenschap, www.hetlsr.nl

Door het invullen van de vragenlijst ‘vragen over de kwaliteit van bestaan’ geven cliënten hun mening over:

  • lichamelijk functioneren
  • emotionele gesteldheid
  • persoonlijke relaties
  • meedoen in de samenleving
  • materiële situatie
  • zelf kunnen bepalen
  • rechten 
Naast de eerder beschreven manieren waarop Esdégé-Reigersdaal werkt aan verbetering van kwaliteit, vindt Esdégé-Reigersdaal deze onderzoeken waardevol omdat uit deze onafhankelijke onderzoeken naar voren komt dat op alle onderzochte locaties een stevige basis van goede ondersteuning is, ook daar waar meerdere verbeterpunten zijn.

​Beelden van kwaliteit

Beelden van Kwaliteit is een instrument om kwaliteit van zorg zichtbaar en bespreekbaar te maken. De methodiek houdt in dat een onderzoeker gedurende drie weken meeloopt op een locatie waar mensen wonen, werken of dagbesteding krijgen.  De onderzoeker observeert, voert gesprekjes en krijgt zodoende een beeld van de alledaagse zorgpraktijk. De uitkomst van dit kwaliteitsonderzoek bestaat uit een observatierapport waarin ontmoetingen tussen begeleiders en cliënten centraal staan. De observaties zijn beschreven zonder oordeel of interpretatie en beogen een ‘schone spiegel’ te zijn waarin het onderzochte team zichzelf kan bekijken. 

De ‘beelden van kwaliteit’ dienen als materiaal voor reflectie en verbetering. Hierin wordt het team bijgestaan door een zogeheten ‘kwaliteitspanel’. Dit panel bestaat uit onder meer een cliënt, een verwant, een cliëntbegeleider, een gedragsdeskundige, een clustermanager. Allen zijn niet bekend met de onderzochte locatie en daarmee tegelijk deskundige én outsider. Team en panel gaan met elkaar in gesprek over de observaties. De inbreng en de frisse blik van het panel leiden tot verdieping, nieuwe perspectieven en eye-openers. Op basis van het verslag en de gesprekken stellen teams een ontwikkelagenda op om de komende tijd mee aan de slag te gaan.

Beelden van Kwaliteit draagt bij aan de ontwikkeling van individuele clusters, maar ook aan die van de organisatie als geheel. Van elkaars ervaringen kunnen we leren en de kwaliteitsdiscussie is van ons allemaal. Met de nadruk op leren en reflecteren past Beelden van Kwaliteit uitstekend in het kwaliteitsbeleid van de organisatie en sluit het aan bij de wettelijke kaders. 

Onderzoek Annemarie van Dalen: Zorgvernieuwing

In 2012 publiceerde organisatieantropologe Annemarie van Dalen het boek “Zorgvernieuwing”. Dit boek is mede gebaseerd op onderzoek dat ze bij Esdégé-Reigersdaal heeft gedaan. Het boek is te bestellen bij de uitgever.

Van dat onderzoek bij Esdégé-Reigersdaal is al in 2007 een apart rapport verschenen. Dit rapport (PDF) is te downloaden via onderstaande link:

Annemarie van Dalen: Het Kan Anders En Het Werkt

Afbeelding van Boek zorgvernieuwing van Annemarie van Dalen
Close Panel