Kwaliteitsonderzoek

Het centrale doel van Esdégé-Reigersdaal is het leveren van een bijdrage aan kwaliteit van leven voor cliënten. Voor sommige cliënten is dat zelfstandig kunnen wonen met een paar uur ondersteuning per week, voor anderen is dat intensieve ondersteuning bij alle dagelijkse handelingen. Wat het leven waardevol maakt is voor ieder van ons weer anders en medewerkers van Esdégé-Reigersdaal moeten in staat zijn om voor elke individuele cliënt ondersteuning-op-maat te kunnen geven.
Kwaliteit is dan vaardigheid, kennis en oprechte betrokkenheid bij wie die andere mens is en welke ondersteuning passend is. Kwaliteit van organisatie is dan dat medewerkers ruimte krijgen om te ontdekken hoe ze hun werk het beste kunnen doen en het vraagt van alle medewerkers de instelling om het werk steeds te verbeteren door het leren van wat niet goed ging.

Ondersteunings- ontwikkelings- en werkplan

Binnen de organisatie zijn er veel manieren om voortdurend te onderzoeken hoe het werk verbeterd kan worden. Centraal in de ondersteuning staat het ondersteuningsplan van de cliënt. Daar worden alle afspraken tussen de cliënt en verwanten aan de ene kant en de medewerkers en de organisatie aan de andere kant goed beschreven en vastgelegd. Elk jaar wordt besproken hoe de ondersteuning gegaan is en kunnen er nieuwe afspraken gemaakt worden.

Maar ook medewerker en leidinggevende spreken regelmatig met elkaar over het werk en wat daar verbeterd kan worden. De afspraken die gemaakt worden staan dan in het persoonlijk ontwikkelingsplan van de medewerker dat elke twee jaar opgesteld wordt.

Tenslotte maakt elk cluster jaarlijks een werkplan voor het komende jaar waarin afspraken en doelen om aan te werken worden vastgelegd. Elk half jaar is hierover gesprek met de Raad van Bestuur om te kijken hoe de voortgang is. Op deze manieren wordt binnen Esdégé-Reigersdaal voortdurend gewerkt aan verbeteringen van kwaliteit.

Wat vindt de cliënt zelf?

Wat cliënten zelf vinden van de ondersteuning die ze bij Esdégé-Reigersdaal krijgen, wordt ook onderzocht. Eens per drie jaar wordt de tevredenheid van cliënten vanuit de Wet Langdurige Zorg gemeten met een erkende methodiek. Tegenwoordig gebruikt Esdégé-Reigersdaal de methode van ‘Dit vind ik ervan!’ voor alle cliënten, ook die vanuit de WMO en Jeugdwet.

​Beelden van kwaliteit

Beelden van Kwaliteit is een instrument om kwaliteit van zorg zichtbaar en bespreekbaar te maken. De methodiek houdt in dat een onderzoeker gedurende drie weken meeloopt op een locatie waar mensen wonen, werken of dagbesteding krijgen. De onderzoeker observeert, voert gesprekjes en krijgt zodoende een beeld van de alledaagse zorgpraktijk. De uitkomst van dit kwaliteitsonderzoek bestaat uit een observatierapport waarin ontmoetingen tussen begeleiders en cliënten centraal staan. De observaties zijn beschreven zonder oordeel of interpretatie en beogen een ‘schone spiegel’ te zijn waarin het onderzochte team zichzelf kan bekijken.

De ‘beelden van kwaliteit’ dienen als materiaal voor reflectie en verbetering. Hierin wordt het team bijgestaan door een zogeheten ‘kwaliteitspanel’. Dit panel bestaat uit onder meer een cliënt, een verwant, een cliëntbegeleider, een gedragsdeskundige, een clustermanager. Allen zijn niet bekend met de onderzochte locatie en daarmee tegelijk deskundige én outsider. Team en panel gaan met elkaar in gesprek over de observaties. De inbreng en de frisse blik van het panel leiden tot verdieping, nieuwe perspectieven en eye-openers. Op basis van het verslag en de gesprekken stellen teams een ontwikkelagenda op om de komende tijd mee aan de slag te gaan.

Beelden van Kwaliteit draagt bij aan de ontwikkeling van individuele clusters, maar ook aan die van de organisatie als geheel. Van elkaars ervaringen kunnen we leren en de kwaliteitsdiscussie is van ons allemaal. Met de nadruk op leren en reflecteren past Beelden van Kwaliteit uitstekend in het kwaliteitsbeleid van de organisatie en sluit het aan bij de wettelijke kaders.

Onderzoek Annemarie van Dalen: Zorgvernieuwing

In 2012 publiceerde organisatieantropologe Annemarie van Dalen het boek "Zorgvernieuwing". Dit boek is mede gebaseerd op onderzoek dat ze bij Esdégé-Reigersdaal heeft gedaan. Het boek is te bestellen bij de uitgever.

Van dat onderzoek bij Esdégé-Reigersdaal is al in 2007 een apart rapport verschenen. Dit rapport (PDF) is te downloaden via onderstaande link:

Annemarie van Dalen: Het Kan Anders En Het Werkt

Afbeelding van Boek zorgvernieuwing van Annemarie van Dalen