Kwaliteitsonderzoek

Het centrale doel van Esdégé-Reigersdaal is het leveren van een bijdrage aan kwaliteit van leven voor cliënten. Voor sommige cliënten is dat zelfstandig kunnen wonen met een paar uur ondersteuning per week, voor anderen is dat intensieve ondersteuning bij alle dagelijkse handelingen. Wat het leven waardevol maakt is voor ieder van ons weer anders en medewerkers van Esdégé-Reigersdaal moeten in staat zijn om voor elke individuele cliënt ondersteuning-op-maat te kunnen geven. Kwaliteit is dan vaardigheid, kennis en oprechte betrokkenheid bij wie die andere mens is en welke ondersteuning passend is. Kwaliteit van organisatie is dan dat medewerkers ruimte krijgen om te ontdekken hoe ze hun werk het beste kunnen doen en het vraagt van alle medewerkers de instelling om het werk steeds te verbeteren door het leren van wat niet goed ging.

Ondersteunings- ontwikkelings- en werkplan

Binnen de organisatie zijn er veel manieren om voortdurend te onderzoeken hoe het werk verbeterd kan worden. Centraal in de ondersteuning staat het ondersteuningsplan van de cliënt. Daar worden alle afspraken tussen de cliënt en verwanten aan de ene kant en de medewerkers en de organisatie aan de andere kant goed beschreven en vastgelegd. Elk jaar wordt besproken hoe de ondersteuning gegaan is en kunnen er nieuwe afspraken gemaakt worden.

Maar ook medewerker en leidinggevende spreken regelmatig met elkaar over het werk en wat daar verbeterd kan worden. De afspraken die gemaakt worden staan dan in het persoonlijk ontwikkelingsplan van de medewerker dat elke twee jaar opgesteld wordt.

Tenslotte maakt elk cluster jaarlijks een werkplan voor het komende jaar waarin afspraken en doelen om aan te werken worden vastgelegd. Elk half jaar is hierover gesprek met de Raad van Bestuur om te kijken hoe de voortgang is. Op deze manieren wordt binnen Esdégé-Reigersdaal voortdurend gewerkt aan verbeteringen van kwaliteit.

Kwaliteit en kosten

Er is in Nederland op dit moment veel aandacht voor de kosten van de langdurige zorg. Dat is terecht zo, want de kwaliteit van leven van honderdduizenden mensen hangt af van de financiële middelen die de overheid voor deze zorg ter beschikking stelt. Het is van het grootste belang dat het geld goed besteed wordt en van elke organisatie wordt gevraagd om daarvoor op vele manieren verantwoording af te leggen. 

In de sector gehandicaptenzorg zijn alle organisaties verplicht om jaarlijks gegevens over kwaliteit van zorg aan te leveren. Ook voor Esdégé-Reigersdaal zijn deze gegevens te vinden op de website www.jaarverslagenzorg.nl (typ naam en jaartal in en je komt bij het jaarverslag van Esdégé-Reigersdaal). Het gaat hier om gegevens of de organisatie zich houdt aan alle afspraken en wettelijke verplichtingen, zowel op organisatie- als op cliëntniveau.

Wat vindt de cliënt zelf?

Wat cliënten zelf vinden van de ondersteuning die ze bij Esdégé-Reigersdaal krijgen, wordt ook onderzocht. Eens per drie jaar wordt de tevredenheid van cliënten vanuit de Wet Langdurige Zorg gemeten met een erkende methodiek. Met ingang van 2018 wil Esdégé-Reigersdaal voor alle cliënten, ook die vanuit de WMO en Jeugdwet, daarvoor de methode van 'Dit vind ik ervan!' gaan gebruiken.

​Beelden van kwaliteit

Beelden van Kwaliteit is een instrument om kwaliteit van zorg zichtbaar en bespreekbaar te maken. De methodiek houdt in dat een onderzoeker gedurende drie weken meeloopt op een locatie waar mensen wonen, werken of dagbesteding krijgen. De onderzoeker observeert, voert gesprekjes en krijgt zodoende een beeld van de alledaagse zorgpraktijk. De uitkomst van dit kwaliteitsonderzoek bestaat uit een observatierapport waarin ontmoetingen tussen begeleiders en cliënten centraal staan. De observaties zijn beschreven zonder oordeel of interpretatie en beogen een 'schone spiegel' te zijn waarin het onderzochte team zichzelf kan bekijken.

De 'beelden van kwaliteit' dienen als materiaal voor reflectie en verbetering. Hierin wordt het team bijgestaan door een zogeheten 'kwaliteitspanel'. Dit panel bestaat uit onder meer een cliënt, een verwant, een cliëntbegeleider, een gedragsdeskundige, een clustermanager. Allen zijn niet bekend met de onderzochte locatie en daarmee tegelijk deskundige én outsider. Team en panel gaan met elkaar in gesprek over de observaties. De inbreng en de frisse blik van het panel leiden tot verdieping, nieuwe perspectieven en eye-openers. Op basis van het verslag en de gesprekken stellen teams een ontwikkelagenda op om de komende tijd mee aan de slag te gaan.

Beelden van Kwaliteit draagt bij aan de ontwikkeling van individuele clusters, maar ook aan die van de organisatie als geheel. Van elkaars ervaringen kunnen we leren en de kwaliteitsdiscussie is van ons allemaal. Met de nadruk op leren en reflecteren past Beelden van Kwaliteit uitstekend in het kwaliteitsbeleid van de organisatie en sluit het aan bij de wettelijke kaders.

Esdégé-Reigersdaal heeft zo'n 15 medewerkers opgeleid tot observator. De ambitie is om elk jaar op 8-10 locaties dit onderzoek met Beelden van Kwaliteit uit te voeren. Zo kunnen op de langere termijn alle locaties hiervoor in aanmerking komen.

Onderzoek Annemarie van Dalen: Zorgvernieuwing

In 2012 publiceerde organisatieantropologe Annemarie van Dalen het boek "Zorgvernieuwing". Dit boek is mede gebaseerd op onderzoek dat ze bij Esdégé-Reigersdaal heeft gedaan. Het boek is te bestellen bij de uitgever.

Van dat onderzoek bij Esdégé-Reigersdaal is al in 2007 een apart rapport verschenen. Dit rapport (PDF) is te downloaden via onderstaande link:

Annemarie van Dalen: Het Kan Anders En Het Werkt

Afbeelding van Boek zorgvernieuwing van Annemarie van Dalen

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen
LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.