De Raad van Toezicht van Esdégé-Reigersdaal

De Raad van Toezicht werkt vanuit de statutair aan haar toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden en heeft de opdracht toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. 

De Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht periodiek informatie over de realisatie van de afspraken uit het strategische beleidsplan en het jaarplan. Dat gaat dan o.a. over de kwaliteit van zorg, de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering, het innovatievermogen, de toegankelijkheid, de cliëntgerichtheid en de cliënt- en medewerkerstevredenheid. De Raad van Toezicht neemt ook altijd kennis van de verslagen van de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en de centrale verwantenraad en legt bezoeken af in de organisatie. 

Naast statutaire taken vervult de Raad van Toezicht een rol als klankbord voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is tevens werkgever van de Raad van Bestuur. Contact: raadvantoezicht@esdege-reigersdaal.nl

De leden van de raad stellen zich voor:

Gerrit Westerink - lid Raad van Toezicht Esdege-Reigersdaal

Gerrit Westerink

Leraar aardrijkskunde, raadslid, wethouder en 12 jaar burgemeester van de gemeente Schagen. Naast mijn rol bij Esdégé-Reigersdaal ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van het Regius College Schagen en commissaris van de Ambulancedienst NHN. Als vrijwilliger ben ik betrokken bij Wonen Plus Welzijn en SchagenFM, beide in Schagen. Naast mijn algemene maatschappelijke betrokkenheid heb ik zeer veel affiniteit met de doelgroepen van Esdégé-Reigersdaal.

Lid sinds: 1 januari 2013
Einde benoemingstermijn:1 januari 2021 (niet herbenoembaar)
Functie(s): voorzitter, voorzitter Selectie- en Benoemingscommissie.

Christel Portegies - lid Raad van Toezicht Esdege-Reigersdaal

Christel Portegies

Ik ben kunsthistoricus en cultuurwetenschapper en werkzaam als (interim-)bestuurder in de cultuur- en erfgoedsector. Daarnaast heb ik ruime politiek-bestuurlijke ervaring: in de periode 2006-2014 was ik wethouder in Castricum. Sinds 2013 ben ik actief als toezichthouder van diverse organisaties (gehandicaptenzorg, onderwijs, museumwereld en kinderopvang). Ik heb me altijd al geïnteresseerd voor samenlevingsvraagstukken. Als toezichthouder denk ik graag mee met diverse maatschappelijke organisaties die een belangrijk fundament vormen voor onze samenleving.

Lid sinds:
 1 januari 2013
Einde benoemingstermijn: 1 januari 2021 (niet herbenoembaar)
Functie(s): vice-voorzitter, voorzitter Remuneratiecommissie, lid Selectie- en benoemingscommissie 

Daniël J.H. Kleijn - lid Raad van Toezicht Esdege-Reigersdaal

Daniël J.H. Kleijn

Ik heb als registeraccountant uitgebreide financiële ervaring opgedaan in de 22 jaar dat ik bij KPMG werkzaam was in diverse rollen, waarvan de laatste 5 jaar als partner. Daarna ben ik in 2014 overgestapt naar de andere kant van de tafel als finance director bij Incotec in Enkhuizen. Dit internationaal actieve bedrijf behandelt zaden van andere zaadbedrijven. Omdat de zorgsector maatschappelijk relevant is en ik het belangrijk vind om mijn bij KPMG opgedane (financiële) kennis over allerlei vormen van zorg in te blijven zetten, heb ik gekozen voor deze functie in een organisatie die bij mij past.

Lid sinds:
 1 januari 2017
Einde benoemingstermijn: 1 januari 2021 (herbenoembaar)
Functie(s): voorzitter Auditcommissie

Claudine Goedèl

In de periode 1994-2003 was ik werkzaam in de advocatuur. In 2003 ben ik overgestapt naar de rechterlijke macht. Van 2003 tot 2009 heb ik als rechter in de rechtbank Amsterdam gewerkt en vanaf 2009 werk ik als rechter in de rechtbank Haarlem. Vanaf 2014 ben ik als toezichthouder bij Esdégé-Reigersdaal betrokken en denk ik graag mee met alle ontwikkelingen die gaande zijn in de gehandicaptenzorg.

Lid sinds:
 1 januari 2014 
Einde benoemingstermijn: 1 januari 2022 (niet herbenoembaar)
Functie(s): lid Remuneratiecommissie

Sabrina Franken - Van Velzen

Na de Hogere Hotelschool ben ik 12 jaar in leidinggevende functies werkzaam geweest in de bedrijfscatering (Sodexo). Daarna 10 jaar bij Center Parcs alwaar ik operationeel verantwoordelijk directeur was voor de 8 Nederlandse parken en vervolgens was ik 1,5 jaar directeur in het Medisch Spectrum Twente. En nu 12 jaar directeur Uitvaartverzorging bij Yarden. Daarnaast ben ik 7,5 jaar vice voorzitter van de Raad van Toezicht bij Lentis (GGZ en ouderenzorg). Vanaf januari 2020 mag ik lid RvT bij de mooie organisatie Esdégé-Reigersdaal zijn. Als toezichthouder wil ik mijn bijdrage leveren aan Esdégé-Reigersdaal om van toegevoegde waarde te zijn voor deze mooie organisatie.

Lid sinds: 1 januari 2020
Einde benoemingstermijn: 1 januari 2024 (herbenoembaar)
Functie(s): 

 

John Bos

De rode draad in mijn loopbaan is een brede maatschappelijke betrokkenheid waarbij de 'mens' de belangrijke factor is. Dit is terug te lezen in mijn CV: Diverse commissariaten en toezichthoudersfuncties bij organisaties met een maatschappelijke doelstelling. Vanuit het P&O vak doorontwikkeld. Gedurende 8 jaar Gedeputeerde van de provincie Flevoland o.a. verantwoordelijk voor sturing geven aan de invoering van de Wet op de Jeugdzorg. Recentelijk toegetreden tot het bestuur van PGGM.
Sinds september 2013 ben ik voorzitter van de Raad van bestuur van Woonzorg Flevoland. Wij bieden een breed pakket aan thuiszorg, zorg en welzijn in Lelystad en Almere. In onze dienstverlening zie ik veel raakvlakken met het mooie werk van Esdégé-Reigersdaal. 

Lid sinds: 1 januari 2020
Einde benoemingstermijn: 1 januari 2024 (herbenoembaar)
Functie(s): 

Brenda Frederiks

 

Ik ben gezondheidsjurist en gezondheidswetenschapper en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc als universitair docent gezondheidsrecht. 
In 2004 ben ik gepromoveerd op de rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking. De afgelopen 20 jaar ben ik zeer actief geweest, en nog steeds, als het gaat om wetgeving over onvrijwillige zorg in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. Zowel op het gebied van onderzoek, het schrijven van publicaties als het geven van lezingen. Naast mijn huidige functie ben ik lid jurist van het Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Als toezichthouder stel ik kritische vragen over de positie van de cliënt. Wat betekenen de verschillende keuzes die een zorgaanbieder maakt voor de kwaliteit en veiligheid van de cliënt?

Lid sinds: 1 januari 2020
Einde benoemingstermijn: 1 januari 2024 (herbenoembaar)
Functie(s): 

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen
LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.

Meer info: