Onze ondersteuning

Bij Esdégé-Reigersdaal vind je ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een:

 • Lichamelijke beperking
 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Licht verstandelijke beperking (LVB)
 • Verstandelijke beperking (VB)
 • Ernstig verstandelijke beperking (EVB)
 • Ernstig meervoudige beperking (EMB)
 • Chronische en progressieve ziekte
 • Bijkomende psychiatrische beperking of autismestoornis

Je kunt ook terecht voor diagnose, advies en behandeling.

Onze ondersteuning is altijd in ontwikkeling. Zoek je andere ondersteuning dan je in dit overzicht vindt? Neem dan contact op met het cliëntbureau. Dan gaan we op zoek naar hoe we zo dicht mogelijk bij jouw ondersteuningswens kunnen uitkomen.

Aanvragen m.b.t. Wonen / WLZ kun je aan ons sturen via het online formulier.

Kind & Gezin

Ondersteuning Kind & Gezin

Kinderen met een beperking ondersteunen we thuis, op reguliere scholen, in orthopedagogische dagcentra (ODC), in een meeleefgezin, logeergezin, gezinshuis of kinderwoonvoorziening.

We kunnen ondersteunen:

Voor meer informatie over de ondersteuning en over aanmelden, kun je terecht bij het Cliëntbureau.

Volwassenen 18+

Ondersteuning Volwassenen (18+)

We kunnen ondersteunen bij je thuis, in een woonvoorziening, op je (aangepaste) werk, vrijwilligerswerk of vrije tijd. Het kan ook in of vanuit een van onze trainingscentra of activiteitencentra.

We kunnen ondersteunen:

Voor meer informatie over de ondersteuning en over aanmelden, kun je terecht bij het Cliëntbureau.

Diagnose, advies & behandeling

Diagnose, advies & behandeling

Als het aan Esdégé-Reigersdaal ligt, zijn reguliere voorzieningen toegankelijk voor mensen met een beperking. Ook (para)medische voorzieningen. Maar als de aard of ernst van de beperking méér vraagt, dan biedt Esdégé-Reigersdaal gespecialiseerde voorzieningen. Hieronder vind je waar je terecht kunt voor gespecialiseerde diagnose, behandeling of advies:

Voor meer informatie over de ondersteuning en over aanmelden, kun je terecht bij het Cliëntbureau.

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen
LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.

Meer info: