Privacyverklaring voor cliënten

Doel van de privacyverklaring
Jouw privacy is belangrijk voor je. Dat vinden wij ook. Daarom gaan we er zorgvuldig mee om. In deze privacyverklaring hebben we opgeschreven hoe we dat doen. Ook hebben we beschreven wat jouw rechten en onze verplichtingen zijn. Deze privacyverklaring is een praktische uitwerking van de wettelijke bepalingen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle informatie over jou aan de hand waarvan Esdégé-Reigersdaal jou kan identificeren. Je kunt hierbij denken aan je naam, geboortedatum en adres. Maar ook aan een foto of e-mailadres. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over je gezondheid of beperking.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Alle clusters van Esdégé-Reigersdaal vallen onder de Stichting Esdégé-Reigersdaal. Esdégé- Reigersdaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals dit voortvloeit uit de geldende wet- en regelgeving. Esdégé-Reigersdaal wordt ook wel een verwerkingsverantwoordelijke genoemd.

Waarvoor verwerkt Esdégé-Reigersdaal persoonsgegevens?
Esdégé-Reigersdaal verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Deze doelen zijn hieronder kort beschreven:
Overeenkomst
Esdégé-Reigersdaal kan jouw persoonsgegevens verwerken omdat zij de met jou gesloten zorgdienstverleningsovereenkomst moet uitvoeren.

Relatie met jou aangaan en onderhouden
Als je bij ons in zorg wil komen, bij ons wil komen werken of op een andere manier bij ons betrokken wil zijn, hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Bijvoorbeeld de gegevens die op het aanmeldformulier staan.

Wettelijke verplichtingen
Soms is Esdégé-Reigersdaal wettelijk verplicht om jouw gegevens te verwerken. Deze verplichtingen komen onder andere voort uit belastingwetten.

Kwaliteitsverbetering
Esdégé-Reigersdaal streeft altijd naar kwaliteitsverbetering. Daarbij hebben we jouw input nodig. Om deze input te kunnen ontvangen is het soms nodig om jouw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek.

Administratie
Esdégé-Reigersdaal is verplicht een administratie te voeren. Daarvoor is het noodzakelijk om jouw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld wanneer je extra diensten hebt afgenomen van Esdégé- Reigersdaal.

Klachten/geschillen
Esdégé-Reigersdaal heeft verschillende regelingen over klachten en geschillen. Als er een klacht of geschil is waarbij jij betrokken bent, dan kan Esdégé-Reigersdaal jouw gegevens verwerken voor de behandeling hiervan.

Wetenschappelijk onderzoek
Esdégé-Reigersdaal kan jouw gegevens, nadat jij daarvoor je toestemming hebt gegeven, gebruiken voor het doen van wetenschappelijk onderzoek binnen de medisch ethische kaders.

 

Verwerkt Esdégé-Reigersdaal ook bijzondere persoonsgegevens?
Ja, Esdégé-Reigersdaal verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens. Zij doet dit in het kader van de uitvoering van wettelijke verplichtingen. De volgende bijzondere persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt:

Gegevens over gezondheid en/of beperkingen
Op grond van zorgwetgeving is Esdégé-Reigersdaal verplicht voor iedere cliënt een dossier in te richten waarin een aantal onderwerpen bijgehouden worden: de gezondheid van de cliënt, de geboden zorg en/of ondersteuning en alle overige informatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van goed zorgverlenerschap.

In het kader van het doen van wetenschappelijk onderzoek verwerkt Esdégé-Reigersdaal gegevens over de gezondheid en/of beperkingen van cliënten. Hiervoor wordt uitdrukkelijke toestemming aan jou gevraagd. Het onderzoek voldoet aan alle medische en ethische kaders.

Op grond van zorgwetgeving is Esdégé-Reigersdaal verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over iedere calamiteit die heeft plaatsgevonden in de zorgverlening en als er sprake is van geweld binnen de zorgrelatie. Ook is Esdégé-Reigersdaal verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) bij het voorkomen van bepaalde infectieziekten.

Bij signalen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling verstrekt Esdégé-Reigersdaal, indien mogelijk met jouw toestemming, persoonsgegevens aan Stichting Veilig Thuis zodat onderzoek kan plaatsvinden en het geweld zo spoedig mogelijk kan worden gestopt.

Hoe gaat Esdégé-Reigersdaal met jouw persoonsgegevens om?
Esdégé-Reigersdaal bewaart jouw persoonsgegevens zorgvuldig, niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt en conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Binnen Esdégé-Reigersdaal mogen medewerkers alleen jouw persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De medewerkers van Esdégé- Reigersdaal hebben allemaal een geheimhoudingsplicht.
Esdégé-Reigersdaal bewaart de bijzondere persoonsgegevens van cliënten minimaal twintig jaar vanaf het tijdstip van beëindiging van de zorg of (zoveel dit noodzakelijk is) op grond van goed zorgverlenerschap. Dit doen we op basis van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst en per 1 januari 2020 in het kader van de Wet Zorg en Dwang.

Met wie deelt Esdégé-Reigersdaal jouw persoonsgegevens?
Esdégé-Reigersdaal werkt samen met andere dienstverleners, bijvoorbeeld andere zorgaanbieders. Soms is het voor Esdégé-Reigersdaal noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te delen met deze dienstverleners. Esdégé-Reigersdaal doet dit alleen als dat in overeenstemming is met het doel waarvoor zij jouw gegevens heeft gekregen. Deze dienstverleners mogen je gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten. Ze mogen je gegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Worden persoonsgegevens buiten de Europese Unie bewaard?
Je gegevens worden in principe niet verwerkt in een land buiten Europa. Als dit toch gebeurt, zorgen wij ervoor dat dat uw gegevens op dezelfde manier als Nederland worden beschermd.

Wat zijn jouw rechten?
Op grond van de privacywet en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst heb je bepaalde rechten. Die staan hieronder opgenoemd. Als je gebruik wilt maken van het recht, kun je naar je clustermanager. Binnen 1 maand moeten we reageren op je verzoek.

 1. Recht op informatie en inzage
  Als je wilt weten welke gegevens we van je hebben, dan kun je dat aan ons vragen. Je kunt ook gebruik maken van het cliëntenportaal om je dossier in te kijken.
 2. Recht op correctie/verwijdering
  Vind je dat bepaalde gegevens niet kloppen, dan kun je een verzoek doen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van die gegevens. De gegevens die nodig zijn voor het leveren van zorg, mogen we niet verwijderen.
 3. Recht op beperking
  In sommige gevallen kun je Esdégé-Reigersdaal vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te staken. Dit kan onder andere in afwachting van een correctieverzoek of de beoordeling van een bezwaar.
 4. Recht op bezwaar
  Je kunt bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van jouw persoonsgegevens. Dat kan alleen als een verwerking niet is gebaseerd op je toestemming, het uitvoeren van de zorgdienstverleningsovereenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of het beschermen van vitale belangen van jou of anderen. Het recht van bezwaar geldt dus vooral bij het gebruik van je gegevens bij wetenschappelijk onderzoek.
 5. Recht op overdraagbaarheid
  Als je dat wilt, kan Esdégé-Reigersdaal de gegevens die jij aan ons hebt verstrekt, overdragen aan bijvoorbeeld een andere zorginstelling.
 6. Recht op het intrekken van toestemming
  Je kunt altijd je gegeven toestemming weer intrekken. Wij zullen dan stoppen met de verwerking van
  je gegevens of ze volledig anonimiseren. Als je de toestemming intrekt, heeft dit geen gevolgen voor
  verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

  Esdégé-Reigersdaal maakt bij ieder verzoek een afweging, want soms kunnen we niet aan je verzoek
  voldoen. Dan zullen we dat aan je uitleggen.


Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
Als je een vraag of klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Esdégé-Reigersdaal dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Esdégé-Reigersdaal via gegevensbescherming@esdege-reigersdaal.nl.

Als je vindt dat Esdégé-Reigersdaal niet correct is omgegaan met je persoonsgegevens, dan kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via het klachtformulier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag.

Kan Esdégé-Reigersdaal dit document wijzigen?
Esdégé-Reigersdaal mag deze privacyverklaring wijzigen. De nieuwste versie staat op onze website:
www.esdege-reigersdaal.nl

Contactgegevens Esdégé-Reigersdaal
Je kunt ons bellen op 0226 33 20 00
Je kunt langs komen op J. Duikerweg 1, 1703 DH in Heerhugowaard
Je kunt een brief sturen naar:
Postbus 1065
1700 BB Heerhugowaard