Visie van Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visiegestuurde organisatie.

Wat wij doen
Esdégé-Reigersdaal biedt professionele ondersteuning aan mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel. Dit zijn kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. We ondersteunen hen bij het functioneren in de samenleving, het dagelijks leven, wonen, leren en werken. Wij bieden ambulante ondersteuning, woonvoorzieningen, veilige werkomgevingen, dagbesteding, vrijetijdsbesteding en behandeling. We doen dat in de regio Noord-Holland Noord.

Mensbeeld

Visie begint bij mensbeeld. Zoals wij naar mensen kijken bepaalt hoe we met elkaar omgaan. Onze mensvisie heeft betrekking op alle mensen: ieder mens is een relationeel wezen, ieder mens heeft mogelijkheden en beperkingen, alle mensen zijn gelijkwaardig en ieder mens is uniek.

Missie
De missie van Esdégé-Reigersdaal verwoordt waarom we bestaan: 
Een goed en waardevol bestaan; voor, volgens en met de mensen die we ondersteunen.

 • Voor: We dragen bij aan de kwaliteit van bestaan van alle mensen die bij Esdégé-Reigersdaal ondersteuning krijgen.
 • Volgens: De ervaring en het perspectief van de persoon zelf, zijn uitgangspunt in het streven naar kwaliteit van bestaan.
 • Met: Daar waar we zelf onderdeel zijn van het bestaan van de mensen die we ondersteunen, willen we het ook goed hebben met elkaar. Respectvolle, veilige en gelijkwaardige relaties waarin mensen zich gezien, gehoord, erkend en gewaardeerd voelen, vormen het hart van ons kwaliteitsdenken.

We realiseren ons dat goed leven en samenleven lang niet altijd makkelijk is. Soms is zo goed mogelijk en vermindering van lijden al heel veel. Dat neemt niet weg dat we onze missie steeds voor ogen houden.

Kwaliteit van bestaan
Voor een zo goed mogelijk leven moet er aandacht zijn voor verschillende onderwerpen: de acht domeinen van kwaliteit van bestaan.

 1. Lichamelijk welbevinden: (o.a.) gezondheidsbescherming en –bevordering, motorische ontwikkeling, leefstijl, lichaamsbeweging, geen pijn, fysiologische regulatie (bijv. slikken, slaap- en waakritme), functiebehoud, herstel, hygiëne, lichamelijke integriteit.
 2. Emotioneel welbevinden: (o.a.) tevreden of blij kunnen zijn, basisveiligheid, relationele veiligheid, erkend en gewaardeerd worden zoals je bent, positief zelfbeeld, ontspanning, vrij zijn van stress, geloof en spiritualiteit, hobby’s.
 3. Zelfbepaling: (o.a.) zelf keuzes kunnen maken, participeren in beslissingen over het eigen leven, initiatief kunnen ontplooien, invloed en grip ervaren, gezien, gehoord en begrepen worden, relationele autonomie.
 4. Persoonlijke ontwikkeling: (o.a.) kunnen leren, vaardigheden ontwikkelen, persoonlijke groei, dingen meemaken, nieuwe ervaringen opdoen, probeerruimte krijgen.
 5. Betekenisvolle contacten en relaties: (o.a.) fijn contact met andere mensen, een (steun)netwerk hebben, familie, vriendschappen, intimiteit, genegenheid, prettige ondersteuning en goed contact met begeleiders.
 6. Meedoen in de samenleving: (o.a.) participatie, vanzelfsprekend onderdeel zijn van de samenleving, gebruik kunnen maken van faciliteiten en openbare ruimte.
 7. Materieel welzijn: (o.a.) je eigen woning en spullen, financiële zekerheid, voeding.
 8. Rechten: (o.a.) respect, waardigheid, gelijkheid, burgerschap, toegang, rechtvaardige behandeling, privacy, stemrecht.